පුද්ගලයින්

නිග්‍රහය පිණිසයි.

  1. මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න
    ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ හිටපු සභාපති, ආරක්ෂක ලේකම්
  2. ඕෂධ සේනානායක
    අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්, ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව
  3. මේනකා පතිරණ
    නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ / අනුකූලතා, ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින් පිළිබඳ පිටුව: http://www.trc.gov.lk/members-of-the-commission.html

 

* මෙම පිටුව අවසාන වරට යාවත්කාල කළ දිනය: 2020/10/29